Ex-BAGS Info Service


📌ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ปี 2565 ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลดเอกสาร"

ดาวน์โหลดเอกสาร


📨 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิกที่ข่าวเพื่ออ่านเพิ่มเติม) วันที่
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-004-2566-การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างเดือนเมษายน 2566
27/04/2023
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-003-2566-การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างเดือนมีนาคม 2566
28/03/2023
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-002-2566-การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
23/02/2023
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-001-2566-การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างเดือนมกราคม 2566
30/01/2023
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-018-2565-การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างเดือนธันวาคม 2565
29/12/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-16/2565 การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565
28/11/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-15/2565 การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง เดือนตุลาคม 2565
28/10/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-14/2565 การจ่ายค่าชดเชยพนักงานในรอบเดือนกันยายน 2565
28/09/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-13/2565 การจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
29/08/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-12/2565 การจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
25/07/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-11/2565 การจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เดือนมิถุนายน 2565
28/06/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-10/2565 การจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในเดือนมิถุนายน 2565
15/06/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-009/2565 ขอเลื่อนการแจ้งกำหนดวันจ่ายค่าชดเชยเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5)
20/05/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS/BKK/SC-014/2022 ขอเลื่อนกำหนดการจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
27/04/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-008/2565 ขอเลื่อนการแจ้งการจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
20/04/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-007/2565 ขอเลื่อนการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างครั้งที่ 3
21/03/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-007/2565 การจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
25/02/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-006/2565 การจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในปี 2565
15/02/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGS-MD-002/2565 ขอเลื่อนกำหนดการจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ครั้งที่ 2
15/01/2022
หนังสือบริษัทฯ ที่ BAGSBKKSC/064/2021 ขอเลื่อนกำหนดการจ่ายค่าชดเชยพักงานที่ถูกเลิกจ้าง
10/12/2021
ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือขอขยายเวลาจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง และดาวน์โหลดเอกสาร
04/09/2021
ประกาศ 021-2564 การชะลอการจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง
29/07/2021
BAGS Contact Directory สำหรับการติดต่อสอบถามเรื่องการชะลอการจ่ายค่าชดเชย
23/07/2021