Internship

Internship programme

โครงการฝึกงาน

วัตถุประสงค์

บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เข้าฝึกงานกับบริษัทฯ ตามฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ผ่านการทำงานจริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับมุมมองใหม่ ๆ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ปรับทัศนคติในการทำงาน ได้ค้นหาตัวเอง และพร้อมที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างจุดเริ่มต้นทางอาชีพที่ตนเองสนใจ

คุณสมบัติ

🔵 นิสิต หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
🔵 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
🔵 ​​สามารถเข้าร่วมการฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
🔵 มีทัศนที่ดี สามารถเรียนรู้ และพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม

ระยะเวลาโครงการ ปี 2567 รุ่นที่ 1

การฝึกงานสหกิจศึกษา (Co-operative Internship)

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัคร 1 สิงหาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566 สมัครทาง Online เท่านั้น
คัดเลือก 16 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
ประกาศผล ช่วงเดือนตุลาคม 2566
ฝึกงาน ตามช่วงที่นักศึกษาระบุ

ระยะเวลาโครงการ ปี 2567 รุ่นที่ 2

การฝึกงานสหกิจศึกษา (Co-operative Internship)

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัคร 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 สมัครทาง Online เท่านั้น
คัดเลือก 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล ช่วงเดือนมีนาคม 2567
ฝึกงาน ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึง เดือนกันยายน 2567

ขั้นตอนการรับสมัคร

1.เปิดรับสมัครตามช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และแนบเอกสารเบื้องต้นประกอบการสมัคร
2.บริษัทฯ ติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครครบทาง Email เพื่อนัดวันสัมภาษณ์
3.บริษัทฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบ Virtual Interview
4.บริษัทฯ แจ้งผลการสัมภาษณ์ทาง Email เพื่อให้ผู้ผ่านการเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในเวลาที่กำหนด*
5.นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด* ดังนี้
- รูปถ่าย 1 รูปพื้นหลังสีขาว: JPEG File
- หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานจากมหาวิทยาลับ โดยระยุวันที่เริ่ม และสิ้นสุดการฝึกงาน เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: PDF File
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน: PDF File
6.รายงานตัว ณ ฝ่ายและสถานี ตามวันที่กำหนดเริ่มการฝึกงาน

*หากผู้สมัคร หรือผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการ